Image: ARROW DOWN

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania z infolinii oraz telefonów do biura. Przed skorzystaniem z niniejszego poradnika zalecamy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi glukometru/pasków testowych/nakłuwacza.

*Według Zaleceń PTD 2017
Wyniki stężenia glukozy we krwi wahają się w zależności od przyjmowanych pokarmów, dawek leków, stanu zdrowia, stresu lub aktywności fizycznej. Stężenia glukozy w osoczu u osób zdrowych zwykle utrzymują się w ramach względnie wąskiego zakresu wartości tj. 70-99 mg/dl na czczo. Aby określić wartości odpowiednie dla danego pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca, aby stężenie glukozy u osób chorych na cukrzycę typu 1 na czczo i przed posiłkami mieściło się w granicach 80-110 mg/dl, a dwie godziny po posiłku w samokontroli poniżej 140 mg/dl. W przypadku pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 zakres glikemii docelowej jest określany indywidualnie.

Wyników uzyskanych za pomocą glukometrów różnych firm nie powinno się porównywać, ponieważ różnią się one metodami pomiaru. Glukometry dostępne na polskim rynku, w zależności od rodzaju kalibracji, podają stężenie glukozy w odniesieniu do osocza lub krwi pełnej. Glukometry firmy Ascensia Diabetes Care, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego kalibrowane są do osocza, przez co w porównaniu z glukometrami starszej generacji, kalibrowanymi do krwi pełnej, mogą wyświetlać wyższe wyniki. Wynika to z faktu, że stężenie glukozy w osoczu jest wyższe niż w krwi pełnej o około 10-15%. Należy również zwrócić uwagę na przyjmowane leki lub preparaty, które mogą mieć wpływ na pomiar stężenia glukozy we krwi. Lista substancji, które mogą wpływać na wynik pomiaru oraz których wpływ jest niwelowany przez glukometry jest dostępna na ulotce dołączonej do pasków testowych.

Należy również pamiętać o tym, że jedynym wynikiem referencyjnym, do którego możemy porównywać wynik uzyskany za pomocą glukometru, jest wynik otrzymany metodą laboratoryjną (w tym samym czasie, z tej samej próbki krwi!). Wynik na glukometrze porównany do wyniku laboratoryjnego powinien spełniać normę ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015. Stanowi ona, że dla stężeń glukozy większych bądź równych 100 mg/dl błąd 95% wyników nie może przekraczać +/- 15% wartości referencyjnej, a dla stężeń mniejszych niż 100 mg/dl +/- 15 mg/dl. Jeśli podane wartości względem wyniku laboratoryjnego są przekroczone, należy skontaktować się w sprawie reklamacji glukometru z naszą infolinią:

Aby skontaktować się z Działem Obsługi Klienta kliknij tutaj

Dwa pomiary wykonane jeden po drugim prawie nigdy nie będą identyczne, ale nie powinny różnić się od siebie znacząco. Dopuszczalne różnice w serii wykonywanych pomiarów podaje aktualnie obowiązująca norma ISO dla glukometrów. Glukometry produkowane przez Ascensia Diabetes Care Holdings AG zostały szczegółowo przebadane pod kątem zgodności wyników pomiarów tak, aby spełniać najostrzejsze wymogi aktualnej normy ISO.

Należy upewnić się, że pomiary były wykonane prawidłowo, tzn. ręce zostały dokładnie umyte wodą z mydłem (nie spirytusem!) oraz wysuszone. Każdy pomiar, powinien być wykonany z nowego nakłucia opuszki palca. Dodatkowo, jeżeli glikemie są oznaczane zaraz po posiłku lub po podaniu insuliny, możliwe jest, że wartość cukru w danym momencie dynamicznie się zmienia, co odzwierciedlają odczyty z glukometru. Należy również pamiętać o tym, aby porównywać wynik uzyskany przy użyciu glukometru jedynie z glikemią oznaczoną metodą laboratoryjną.

W większości glukometrów nie można. Każdy pomiar to nowe nakłucie. W kropli krwi, która pojawia się na powierzchni skóry po jej nakłuciu zachodzą przemiany, mające na celu naprawę uszkodzonej tkanki. Zmiany te powodują, że ponowne wykonanie badania będzie skutkować innym wynikiem. Jest to efekt złożonego procesu krzepnięcia krwi a nie wady glukometru. Podobnie jak przy nadmiernym wyciskaniu kropli z palca, ma to wpływ na dokładność pomiaru. Czas, którego potrzebujemy na dokonanie jednego pomiaru, wymianę paska i podanie kolejnej próbki krwi wydaje się krótki, jednak jest on wystarczająco długi, aby kropla na palcu zmieniła swoją strukturę.

Gdy wykonujemy dwa pomiary z jednej kropli krwi, pobrane próbki mogą być niejednorodne, a więc uzyskane wartości glikemii będą się od siebie różnić.

W przypadku glukometrów z technologią „Second Chance Sampling” - Pomiar Drugiej Szansy - możemy uzupełnić (dodać) próbkę krwi w czasie 30 lub 60 sekund (w zależności od modelu glukometru) jeżeli pierwsza próbka okazała się niewystarczająca. Uzupełnienie próbki krwi nie ma wpływu na dokładność oznaczeń glikemii.

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz? 

Skontaktuj się z nami: