Dane osobowe

Oświadczenie o ochronie prywatności

Ascensia Diabetes Care Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Ascensia Diabetes Care Holdings AG z siedzibą w Bazylei mają świadomość tego, jak ważne jest bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika. Bardzo poważnie traktujemy kwestię ochrony danych osobowych. Poniższe oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o sposobie, w jaki Ascensia Diabetes Care Poland sp. z o.o. gromadzi, wykorzystuje, ujawnia i w inny sposób przetwarza dane osobowe podawane w trakcie korzystania z naszej strony internetowej, a także informacje o naszych środkach bezpieczeństwa.

Administratorem danych osobowych oraz administratorem tej strony internetowej jest Ascensia Diabetes Care Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa. Ascensia Diabetes Care Poland sp. z o.o. jest spółką w 100% zależną od Ascensia Diabetes Care Holdings AG z siedzibą w Bazylei.

Gromadzenie danych

Użytkownik może korzystać z naszej strony internetowej bez ujawniania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem korzystania ze strony, chyba że jest to konieczne do dostarczenia produktu lub usługi na żądanie użytkownika. Podczas korzystania ze strony dane mogą być gromadzone w różnych celach związanych z bezpieczeństwem. Dane te mogą obejmować nazwę dostawcy usług internetowych, nazwę strony internetowej wykorzystanej do połączenia się z naszą stroną, stron przeglądanych z naszej strony oraz adres IP użytkownika. Takie dane mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika, ale nie wykorzystujemy ich do tego celu. Od czasu do czasu wykorzystujemy dane do celów statystycznych, ale zachowujemy anonimowość każdego użytkownika, aby identyfikacja danej osoby nie była możliwa. Jeśli dane osobowe są przekazywane innym podmiotom w celu dostarczenia produktów lub usług na żądanie użytkownika lub w innych zatwierdzonych przez niego celach, podejmujemy odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia przestrzegania odpowiednich przepisów o ochronie danych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe gromadzimy tylko wtedy, gdy użytkownik poda nam je poprzez rejestrację, wypełnienie formularzy lub wiadomości e-mail, w ramach zamówienia produktów lub usług, zapytań bądź żądań w sprawie zamawianych materiałów oraz w sytuacjach, w których podejmie decyzję o podaniu nam takowych informacji.

Przy zbieraniu danych osobowych wskazujemy cel i sposób ich wykorzystania, a także podajemy nazwy lub kategorie podmiotów, którym możemy je ujawnić w czasie ich podania. Jeśli użytkownik nie zdecyduje się na podanie konkretnych informacji, może to ograniczyć nasze możliwości dostarczenia żądanych usług lub produktów

Cele wykorzystania

Zebrane przez nas dane posłużą jedynie w celu dostarczenia żądanych produktów lub usług bądź w innych celach, na które użytkownik wyraził zgodę, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej.

Ujawnienie danych

W każdym przypadku do ujawnienia Państwa danych osobowych osobom trzecim, w tym Ascensia Diabetes Care Holdings AG lub jej podmiotom powiązanym, może dojść wyłącznie jeżeli istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna.

Możemy udostępnić dane osobowe dowolnemu członkowi Ascensia Diabetes Care Holdings AG i/lub jego spółkom powiązanym w celach zawartych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Dane osobowe mogą również zostać ujawnione osobom trzecim, w przypadku gdy (1) sprzedajemy lub nabywamy jakąkolwiek spółkę lub aktywa, co wiąże się z ujawnieniem danych osobowych potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej spółki lub aktywów i gdy (2) mamy obowiązek ujawnić lub udostępnić dane osobowe w celu wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub w celu wprowadzenia w życie lub zastosowanie naszych Warunków Użytkowania. 

Ascensia Diabetes Care Holdings AG lub jej spółki powiązane mogą ujawnić dane osobowe zgodnie z wymogami prawa, przepisów, nakazu sądowego, organu nadzorującego lub organów ścigania, bądź w związku z dochodzeniem lub dla celów podatkowych. W niektórych przypadkach będziemy musieli ujawnić pewne informacje organom regulacyjnym lub rządowym. Możemy również ujawnić dane osobowe, gdy uważamy, że jest to konieczne do ochrony naszych praw, własności oraz bezpieczeństwa innych i nas samych.

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane przez nas ani przez naszych administratorów danych do użytku osobom trzecim, chyba że uzyskamy na to zgodę użytkownika lub będziemy zobligowani na podstawie przepisów prawa. Ascencia Diabetes Care Holdings AG lub jej spółki powiązane nie ujawnią, nie sprzedadzą ani nie wymienią list konsumentów ze spółkami ani organizacjami trzecimi.

Przechowywanie

Dane osobowe użytkownika pozostają pod naszą kontrolą i mogą być przechowywane na naszych serwerach lub u naszych podwykonawców. Zachowamy kontrolę i odpowiedzialność za korzystanie z wszelkich ujawnionych nam danych osobowych. Każdy zewnętrzny podwykonawca, z którego usług korzystamy, będzie wyłącznie przetwarzał dane osobowe w naszym imieniu, wyłącznie we wskazanym przez nas zakresie i celu oraz będzie odpowiadał przed nami.

Część z tych danych może być przechowywana lub przetwarzana w naszym imieniu przez zewnętrznych dostawców może być umieszczona na serwerach znajdujących się w innych jurysdykcjach, np. w Stanach Zjednoczonych, których prawa mogą różnić się od jurysdykcji miejsca zamieszkania użytkownika. W takich przypadkach podstawą przekazania danych będą odpowiednie pisemne umowy lub procedury, których stosowanie jest dozwolone przez przepisy prawa.

Wykorzystanie plików cookie

Korzystamy z plików cookie i technologii pokrewnych. Cookies to małe pliki z danymi, które przeglądarka umieszcza na dysku twardym urządzenia użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej. Pliki cookie przechowują na urządzeniu preferencje użytkownika oraz inne informacje, a także oszczędzają czas podczas kolejnych wizyt, eliminując konieczność ponownego wprowadzania tych samych informacji.

Na naszej stronie wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookie:

  • Cookies stałe: mogą być wykorzystywane do zapamiętania tożsamości, jeśli użytkownik loguje się do części strony dostępnych tylko po zalogowaniu.  Na urządzeniu użytkownika nie przechowuje się jakichkolwiek danych osobowych.
  • Cookies sesyjne: mogą być wykorzystywane do anonimowej identyfikacji wizyty na stronie wyłącznie w celach technicznych. Cookies sesyjne są przechowywane tymczasowo tylko podczas przeglądania i zostają usunięte po zamknięciu przeglądarki.

Korzystamy z plików cookie w następujących celach:

  • Poprawa bezpieczeństwa.
  • Identyfikacja użytkownika przy logowaniu na stronie.
  • Zbieranie anonimowych danych statystycznych dotyczących wykorzystania strony w celu poprawy wydajności dostarczania zawartości.

Korzystając z plików cookie i podobnych technologii gromadzimy informacje o ruchu sieciowym, takie jak czas, data, adres IP oraz wersja przeglądarki, jednak w większości sytuacji zgromadzone informacje nie pozwalają na identyfikację osobistą użytkownika. Takie dane mogą potencjalnie posłużyć do identyfikacji użytkownika, ale nie wykorzystujemy ich w tym celu, ponieważ zachowujemy anonimowość każdego użytkownika, aby nie można było zidentyfikować danej osoby. Wykorzystujemy te informacje do poprawy jakości naszych usług oraz w celu lepszego zrozumienia sposobu, w jaki nasi goście korzystają ze strony.

Pliki cookie można zablokować i/lub usunąć z komputera korzystając z ustawień przeglądarki. Na ogół wskazówki jak zablokować lub usunąć pliki cookie znajdują się w menu pomocy przeglądarki. Większość przeglądarek jest ustawiona tak, aby automatycznie akceptować pliki cookie. Ponadto możliwe jest wyłączenie przechowywania plików cookie lub dostosowanie przeglądarki, aby informowała użytkownika przed zapisaniem pliku cookie na komputerze. Aby dowiedzieć się więcej, można odwiedzić stronę www.wszystkoociasteczkach.pl wyjaśniającej działanie plików cookie oraz zarządzanie nimi.

Bezpieczeństwo

Wykorzystujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed manipulacją, utratą, zniszczeniem bądź dostępem przez osoby nieupoważnione, a także stosujemy zabezpieczenia spełniające normy branżowe, w tym zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne zgodnie z obowiązującym prawem w celu ochrony danych osobowych przed utratą i nieupoważnionym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem, niedozwoloną zmianą lub niewłaściwym użyciem. Dane osobowe przechowywane są w zabezpieczonych systemach, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Wszelkie dane osobowe będą szyfrowane w trakcie przesyłania, aby zapobiec potencjalnemu niewłaściwemu użyciu przez osoby trzecie. Nasze procedury bezpieczeństwa podlegają regularnej weryfikacji i aktualizujemy je uwzględniając nowe rozwiązania technologiczne. Podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony danych osobowych, należy jednak pamiętać, że żadna transmisja danych nie jest w 100% bezpieczna.

Zatrzymywanie danych

Przetrzymujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usługi zamówionej lub dozwolonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej (np. w związku z toczącym się postępowaniem sądowym).

Dzieci

Mając na uwadze znaczenie ochrony prywatności dzieci na naszej stronie internetowej nie gromadzimy, nie przetwarzamy ani nie wykorzystujemy jakichkolwiek informacji dotyczących osoby, o której wiemy, że nie ukończyła 13. roku życia, a w przypadku przetwarzania danych wrażliwych (np. o stanie zdrowia – 18. roku życia), bez wcześniejszej wiarygodnej zgody jej przedstawiciela prawnego. Taki przedstawiciel prawny ma – na żądanie – prawo do wglądu do informacji podanych przez dziecko i/lub do zażądania ich usunięcia. Jeśli dowiemy się, że dziecko podało nam dane osobowe przez tę stronę, podejmiemy uzasadnione kroki, aby usunąć te informacje.

Prawo do wglądu i poprawiania danych

Użytkownik ma prawo do wglądu do wszelkich dotyczących go danych osobowych przechowywanych w naszym systemie, a także do żądania ich korekty, jeśli uważa, że mogą być nieaktualne lub niepoprawne.

Prawo do anulowania

Użytkownik ma prawo do wycofania w dowolnym momencie swojej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłości.

Marketing

Od czasu do czasu możemy wysyłać użytkownikowi materiały promocyjne, które mogą go zainteresować. Użytkownik może w każdej chwili zwrócić się do nas z prośbą o nieprzetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy o wyrażenie uprzedniej zgody, jeśli zamierzamy wysyłać materiały promocyjne lub w tym celu ujawnić jakimkolwiek osobom trzecim informacje dotyczące użytkownika. W przypadku, gdy materiały marketingowe będą dotyczyły usług lub produktów podmiotów trzecich, będą one Państwu wysyłane tylko po otrzymaniu od Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych podmiotów trzecich.

Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać od nas informacji, wystarczy kliknąć odnośnik „zrezygnuj” lub „odwołaj subskrypcję”, podany w wiadomości e-mail, aby usunąć swoje dane z listy mailingowej. Swój brak zgody na otrzymywanie takich materiałów można również zgłosić nam pod adresem infolinia@diabetes.ascensia.pl lub pod następującymi adresami: Ascendia Diabetes Care Poland, Al. Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa

Należy pamiętać, że możemy być zobligowani do wysyłania pewnych informacji na podstawie wymogów prawnych.

Odnośniki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać łącza do stron osób trzecich, które nie są objęte poniższym oświadczeniem o ochronie prywatności. Mimo że staramy się umieszczać odnośniki tylko do stron o wysokich normach ochrony prywatności, niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności przestaje obowiązywać po opuszczeniu naszej strony internetowej.

Łącza do innych stron są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią wsparcia dla tych stron. Ascensia Diabetes Care Holdings AG lub jej spółki powiązane nie odpowiadają za zawartość odnośników lub stron osób trzecich i nie dają żadnych gwarancji co do ich treści i dokładności. Użytkownik korzysta ze stron internetowych podmiotów trzecich na własne ryzyko.

Aktualizacje

Ascensia Diabetes Care Holdings AG może co pewien czas zmieniać politykę ochrony prywatności. Zmiany wejdą w życie z dniem publikacji zmienionej polityki, jak to podano na końcu poniższego oświadczenia o ochronie prywatności. Użytkownicy, którzy podali swoje adresy e-mail będą informowani za pośrednictwem wiadomości e-mail o zmianach polityki ochrony prywatności.

Osoby do kontaktu

W przypadku jakichkolwiek problemów, pytań lub pomysłów prosimy o kontakt z jedną z niżej wymienionych osób.

Dyrektor ds. Ochrony Danych Ascensia Diabetes Care Holdings AG:

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box
4052 Basel
Szwajcaria

Emmanual.Grand@ascensia.com

Data wejścia w życie: 4 stycznia 2016 r.
Ostatnia aktualizacja: nie dotyczy


Bayer

You are now being directed to Bayer's
distributor for your region, where you can
learn about and order our products.